Arbocatalogus

Als Brandweer Nederland maken we gezamenlijk afspraken hoe we omgaan met de risico’s van ons vak. Deze afspraken leggen we vast in de Arbocatalogus Brandweer. Hierin staan welke maatregelen we nemen om bepaalde risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken.

De Arbocatalogus bestaat uit drie delen:

Met het hebben van een Arbocatalogus is het werk niet ‘klaar’. Het is een naslagwerk en biedt structuur, ook voor toekomstige initiatieven. De onderwerpen in de delen A, B en C kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangepast en/of worden vervangen.

Deel A: Algemene informatie over arbobeleid

In deel A is de opbouw van de Arbocatalogus uitgelegd en wordt de Arbowet vertaald naar het werk van de brandweer. Er is informatie te vinden over bijvoorbeeld de rol van de ondernemingsraad, de uitzonderingsregels, het (vormgeven van) algemeen arbobeleid en de relatie met de RI&E.

Deel B: Door de I-SZW getoetste brancherichtlijnen

In deel B zijn brancherichtlijnen opgenomen die zijn overeengekomen met de sociale partners en werkgevers en getoetst zijn door de Inspectie SZW. De Inspectie toetst aan de hand van deze richtlijnen. Deze zijn bindend voor de hele branche.

Deel C: Door Brandweer Nederland ontwikkelde handreikingen

In deel C zijn handreikingen te vinden die door Brandweer Nederland zijn ontwikkeld op het gebied van veilig werken. Dit betreft onderwerpen waarvan het risico beperkt is of om een andere reden het niet nodig of mogelijk is om strikte normen te stellen. Handreiking uit deel C kunnen op termijn worden ‘opgewaardeerd’ naar deel B.

RI&E Brandweer

De Branche RI&E Brandweer is een methodiek om de risico’s te inventariseren en te evalueren en om een plan van aanpak op te stellen.

In 2018 is de warme RI&E beschikbaar gekomen en december 2020 de natte RI&E. Beide RI&E’s gaan in op:

  • de inventarisatie van de maatregelen en berekening van de risico’s
  • de inventarisatie van de ontwikkelfasen
  • het opstellen van een plan van aanpak

Bezoek de pagina Branche RI&E Brandweer

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp, of heb je een opmerking?
Stuur dan een e-mail: arbeidsveiligheid@brandweernederland.nl

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box