BrandweerBRZO

In Nederland zijn 400 bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) vallen. Deze bedrijven werken met gevaarlijke stoffen die, wanneer deze vrijkomen, kunnen zorgen voor escalatie naar een rampscenario.

De veiligheidsregio heeft een wettelijke (brandweer)taak om de bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) vallen te inspecteren. Inspecteurs van de veiligheidsregio/brandweer voeren samen met inspecteurs van BRZO omgevingsdiensten, Inspectie SZW en adviseurs waterkwaliteitsbeheerders inspecties uit bij deze bedrijven. Tijdens die inspecties inspecteren ze onder andere de stoffenlijst met gevaarlijke stoffen en de repressieve bestrijdingsmaatregelen die gebruikt worden tijdens een brand of incident.

Daarnaast heeft de veiligheidsregio taken in het beoordelen van veiligheidsrapporten en het adviseren van de omgevingsdienst op het verlenen van de omgevingsvergunning (milieu). Ook heeft de veiligheidsregio een taak in het aanwijzen van- en het toezicht houden op bedrijfsbrandweren.

LEC BrandweerBRZO

Bij de uitvoering van deze BRZO-taken krijgen de veiligheidsregio’s ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum (LEC) BrandweerBRZO. Het LEC BrandweerBRZO heeft een landelijke regierol. De ondersteuning vindt plaats op de BRZO-taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij ‘majeure’ risicobedrijven. Dit zijn activiteiten die plaatsvinden binnen het kader van de landelijke coördinatiestructuur BRZO+.

Het LEC BrandweerBRZO verstrekt informatie en advies aan veiligheidsregio’s. Het vervult hierbij een brugfunctie. Het vertegenwoordigt de veiligheidsregio’s in diverse multidisciplinaire overleggremia en werkgroepen. Ook ondersteunt het LEC BrandweerBRZO het ministerie van Veiligheid & Justitie bij het verzamelen van informatie over de afzonderlijke veiligheidsregio’s en verstrekt inzicht in het landelijk beeld van de rampenbestrijding en bedrijfsbrandweren (o.a. de Staat van de Veiligheid en de Staat van de Rampenbestrijding).

Meer over BRZO

Meer informatie over het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) vind je op deze websites:

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box