Toekomstverkenning brandweer

Welke ontwikkelingen komen tussen nu en 2030 op ons af en wat is de relevantie ervan voor de brandweerorganisatie? Op welke wijze kunnen deze ontwikkelingen (het repressieve optreden van) de brandweer beïnvloeden en veranderen? Welke ontwikkelingen zijn noodzakelijk om bij te dragen aan een oplossing voor de problemen waar de brandweer operationeel maar ook als organisatie voor komt te staan?

Deze vragen staan centraal in het onderzoek Toekomstverkenning brandweer. De scope is gesteld op 10 jaar (2020-2030). Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) voert het onderzoek uit in opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).

Focus

Welke kansen, risico’s en strategische vraagstukken liggen er voor een toekomstbestendige brandweer? De focus in deze toekomstverkenning is drieledig:

 1. de inventarisatie en beoordeling van nieuwe (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving
 2. de mogelijke impact hiervan op eerder geformuleerde trendbreuken/toekomstbeelden en actualisatie van de Brandweer over Morgen (BOM)
 3. de kansen, risico’s en strategische vraagstukken die dit oplevert voor een toekomstbestendige brandweer

Aanpak

Voor het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van innovatieve, moderne methoden om een zo breed mogelijk beeld (inside-out én outside-in) te krijgen van de (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving en hun relevantie voor de brandweer. De volgende activiteiten onderdeel van het onderzoek:

 • Opstellen van een Historisch Perspectief. In 2007 is de brandweer gestart met de Strategische Reis naar 2040, dat in 2010 heeft geresulteerd in de strategische visie ‘Brandweer Over Morgen’ (in het vervolg ‘BOM’). In het historisch perspectief wordt de BOM in verband gebracht met de huidige opdracht.
 • Een literatuurstudie om een overzicht te kunnen maken van de reeds beschikbare kennis over toekomstige taken van de brandweer. Denk hierbij aan de BOM, de uitvoeringsagenda, onderzoeken in het kader van vrijwilligheid en de brandweercultuur, het onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed op brandveiligheid én meer algemene trendanalyses/toekomstverkenningen uit andere sectoren.
 • Op basis van dit deze verkregen inzichten wordt op zowel nationaal als internationaal niveau een verdere verdiepingsslag uitgevoerd in een zogenaamde future search. Deze bijeenkomst met deelnemers vanuit en van buiten de brandweer vindt plaats onder leiding van een hierin gespecialiseerde hoogleraar. Daarnaast worden meerdere verdiepende interviews afgenomen
 • De uit bovenstaande acties verkregen inzichten en informatie zullen vervolgens door de klankbordgroep worden voorzien van een duiding.

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is een rapport met opgehaalde kennis en inzichten die voor de RCDV input leveren voor een strategische agenda en uitvoeringsplan voor de komende jaren.

Planning

 • Historisch Perspectief: afgerond
 • Literatuurstudie: Q2/3 2021
 • Future search: Q3 2021
 • Verdiepende interviews: Q2/3 2021
 • Oplevering eindrapport: Q4 2021

Meer weten?

This is an image of Hans Hazebroek This is an image of Hans Hazebroek
Hans Hazebroek
hans.hazebroek@ifv.nl

Van Strategische reis tot uitvoeringsagenda

De wereld om ons heen verandert. Dit gaat samen met nieuwe risico’s De brandweer zal zich ook op deze risico’s moeten richten.

Van Strategische reis tot uitvoeringsagenda
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box