Reglement

Brandweer Sportbond-beleid met betrekking tot organisatie en deelname van evenementen.

In werking per 26-05-2015

A ‘Ik wil een evenement organiseren’

A1 Nationaal

A1.1 Inleiding

Eén van de doelen van de Brandweersportbond Nederland is het stimuleren van sporten door en voor Nederlandse brandweermedewerkers en -korpsen, zodat men zich uitgedaagd voelt om de onderlinge krachten te meten en om daarbij de sociale contacten tussen medewerkers en korpsen te vergroten. Om dit doel te bereiken, stimuleert en faciliteert de BSN diverse sportactiviteiten voor en door de brandweermensen van Nederland: immers, het zijn de evenementen waar men de krachten kan meten en waar men elkaar ontmoet. De BSN nodigt iedereen die overweegt een sportevenement voor brandweermensen te organiseren uit om contact te zoeken met het bestuur van de BSN: wij denken graag mee over uw plannen en via de contacten van de BSN kunnen deelnemers of mede-organisatoren worden gevonden. Daarnaast kan de BSN financiële ondersteuning bieder; daarover meer hieronder.

A1.2 Kosten / vergoedingen

Met het organiseren van evenementen zijn kosten gemoeid: de accommodatie (of het nou een sporthal, een zwembad of een sintelbaan is) moet gehuurd worden, prijzen moeten worden gekocht en een lunch voor de deelnemers mag worden verwacht – om maar wat voorbeelden te noemen. Het is redelijk dat van de deelnemers een bijdrage in de kosten mag worden verwacht (via inschrijfgeld), maar daarnaast kan de BSN financiële ondersteuning bieden.

Onderscheid in ‘kernsporten’ en ‘adoptiesporten’

Door PPMO als uitgangspunt te nemen ontstaat een concreet afwegingskader op basis waarvan de Brandweer Sportbond in staat is te besluiten om de gevraagde ondersteuning te leveren. De brandweer Sportbond maakt onderscheid in twee categorieën van activiteiten: kernsporten en adoptiesporten. Behoort een initiatief waar een ondersteuningsvraag toe is gesteld in één van beide, dan is er ruimte om ondersteuning toe te kennen.

Categorie 1: Kernsporten

Hierin vallen alle activiteiten die directe raakvlakken hebben met het uitoefenen van de taak en de basisvaardigheden onder het PPMO: conditie, kracht, uithoudingsvermogen, lenigheid. Dat zijn tenminste:

 • Hardlopen
 • Zwemmen
 • Triatlon
 • Adventure/Survival/Obstacle-runs

De kernsporten raken dusdanig aan PPMO dat zij kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de brandweersportbond.

Categorie 2: Adoptiesporten

Deze activiteiten hebben raakvlakken met een specifiek onderdeel van het vak of met aspecten van teambuilding, te denken valt aan:

 • Wielrennen / mountainbiken
 • Voetbal
 • Volleybal
 • Schaatsen
 • Bergsport/indoor klimmen
 • Tennis/badminton/squash
 • Golf

In dit geval zal de ondersteuning in financiën minimaal zijn. Maatwerkafwegingen vanuit oogpunt van bijzondere teambuilding zijn mogelijk.

Aan het verlenen van financiële ondersteuning zijn de volgende voorwaarden verbonden:

De organisatie dient tijdig (min. tien weken vóór het evenement) de ondersteuningsaanvraag in, in ieder geval bevattende een beredeneerde begroting (met kosten en baten) en de onder (2) en (3) genoemde documenten.
De organisatie spant zich aantoonbaar in om het aantal deelnemers zo groot mogelijk te maken. Bij de ondersteuningsaanvraag dient men een plan in hoe dit te bewerkstelligen.
De organisatie spant zich aantoonbaar in om deelnemers uit zoveel mogelijk regio’s te werven. Bij de ondersteuningsaanvraag dient men een plan in hoe dit te bewerkstelligen.
Alle uitgaven moeten achteraf kunnen worden verantwoord middels facturen of andere, vooraf door het bestuur van de BSN geaccordeerde documentatie (bijvoorbeeld inschrijfformulieren).
Indien het een evenement in een relatief kleine sport betreft (in te schatten door bestuur BSN), wordt een vergoeding alleen toegekend indien men zich inspant het evenement breed toegankelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een (additionele) clinic.

Indien men een evenement voor de eerste keer organiseert, stelt de BSN voorts de volgende aanvullende eis:

De organisatie zorgt ervoor dat het evenement in minimaal drie opeenvolgende jaren zal worden georganiseerd. Deze eis bestaat om een incidentele karakter te voorkomen. Overigens hoeft de organisatie niet zelf drie jaar organisator te zijn: zij kan ook afspreken met een andere partij, dat zij het evenement een volgend jaar organiseren. De BSN kan daarbij een bemiddelende rol spelen.

Op de eerste bestuursvergadering na het indienen van de benodigde formulieren beslist het bestuur van de BSN over het toekennen en de hoogte van de gevraagde ondersteuning.

Over de manier en het tijdstip van transactie maken het bestuur van de BSN en de organisatie van een evenement nadere afspraken.

A2 Internationaal

A2.1 Inleiding: WFG, WPFG en overige internationale evenementen

Het organiseren van internationale evenementen is een grote uitdaging. De BSN kan daarbij optreden in een ondersteunende en faciliterende rol.

A2.1a World Firefighter Games (WFG) / World Police & Firefighter Games (WP&FG)

In een- of tweejarige cycli worden er ook toernooien als de WFG of de WP&FG georganiseerd. De BSN heeft hier in principe geen bemoeienis mee. Over deelname hieraan, is onder (B) het e.e.a. te vinden.

A2.1b Overige internationale evenementen

Naast de structureel georganiseerde WP&FG & WFG-evenementen, is het denkbaar dat brandweermensen in Nederland andersoortige sportevenementen voor brandweermensen uit eigen en andere landen willen organiseren. Indien u tot die groep behoort, neemt u dan contact op met het bestuur van de BSN om over uw plannen te overleggen.

B2 Internationaal

B2.1 Inleiding: WFG, WPFG en overige

Er zijn verschillende soorten internationale evenementen. De belangrijkste soorten evenementen zijn de World Firefighter Games en de Word Police & Fire Games (beiden tweejaarlijks) en overige internationale evenementen.

B2.1a World Firefighter Games / World Police & Firefightersgames

Elke twee jaar worden ergens ter wereld de World Firefighter Games georganiseerd: een evenement waarbij tijdens ongeveer een week diverse sporten kunnen worden beoefend. De BSN heeft doorgaans niets te maken met de organisatie van de WFG en WPFG. Indien een Nederlandse brandweerman/-vrouw deel wil nemen aan de WFG en WPFG, dient hij/zij zelf voor inschrijving e.d. zorg te dragen. Uiteraard kan de BSN hierbij wel als vraagbaak dienen.

Als Nederlandse brandweermensen willen deelnemen aan deze evenementen, zullen zij primair zelf naar financiële ondersteuning moeten zoeken. In bijzondere gevallen kan de BSN als een van de sponsoren optreden; wil men daarvoor in aanmerking komen, dan kan men contact opnemen met het BSN-bestuur. Het bestuur kan de toezegging doen de aanvraag te behandelen in de eerstvolgende bestuursvergadering. Op uitnodiging kan men dan een beredeneerde aanvraag indienen, die ten minste voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden bij deelname aan een evenement:

 1. Het team moet tijdig interesse voor deelname tonen bij de BSN (min. zes maanden voor aanvang toernooi). Bij dit blijk van interesse dient men tevens een begroting in te dienen voor de te maken kosten.
 2. Het team moet van competitief niveau zijn, blijkend uit bijvoorbeeld resultaten op een NK of eerdere internationale resultaten. Bij vragen hierover kan men het best contact opnemen met de BSN.
 3. Het team voorziet de BSN na het toernooi van volledige verantwoording van de uitgaven van het gesubsidieerde bedrag.
 4. Het team voorziet de BSN vooraf en na het toernooi van op de website te publiceren documentatie: verslagen en foto’s van a) voorbereidingsactiviteiten en b) de toernooiperiode, als ook een overzicht van de resultaten. E.e.a. dient a) voor aanvang van het toernooi binnen te zijn, b) maximaal vijf dagen na het toernooi.

Over de manier en het tijdstip van transactie maken het bestuur van de BSN en de deelnemers aan een evenement nadere afspraken.

B2.1b Overige internationale evenementen

Ook in het geval van internationale evenementen die niet in een van bovengenoemde categorieën vallen, kan de BSN als sponsor optreden. Als men overweegt deel te nemen aan een dergelijk evenement, kan men een beredeneerd verzoek indienen bij het bestuur van de BSN. Daarbij dienen dezelfde voorwaarden als onder B2.1a in acht genomen te worden. In voorkomende gevallen subsidieert de BSN alleen verzoeken die qua omvang in lijn liggen met WFG/WPFG-deelname.

B2.2 Begeleiding / coaching / supporters

Per team kan één begeleider / verzorger worden aangewezen; die persoon geldt in de reglementen als ‘deelnemer’.

Per team kan één trainer/coach worden aangewezen, mits hij/zij beschikt over de daartoe vereiste papieren. Deze trainer/coach geldt in de reglementen als ‘deelnemer’.

De BSN vergoedt geen kosten voor meereizende supporters.

C1.0 Hardheidsclausule

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur. In voorkomende gevallen kan het zich daarbij later adviseren door deskundigen.

Dit reglement treedt voor onbepaalde tijd in werking op 26-05-2015

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box