Brandweer richt Landelijke taskforce hoogbouw in

01 november 2021

Afgelopen vrijdag spraken de commandanten en directeuren van de veiligheidsregio’s over hoogbouw. Hoogbouw is in Nederland een actueel onderwerp en onderdeel van het zogenaamde verdichtingsvraagstuk. Een ander thema dat in de RCDV werd besproken is Diversiteit en Inclusie.

Hoge gebouwen en hoogbouw zijn in Nederland geen nieuw fenomeen. ‘De afgelopen decennia, maar zeker de laatste 10 tot 15 jaar, heeft de hoogbouw in Nederland een grote vlucht genomen’, vertelt Esther Lieben. ‘Dit is voor de brandweer een reden tot zorg, omdat de omvang toeneemt en het gebruik ervan verandert. Dit heeft in steeds grotere mate invloed op de brandveiligheid. De brandweer ziet voor zichzelf een opgave om te zoeken naar mogelijkheden om de brandveiligheid en het brandveilig gebruik in hoge gebouwen en hoogbouw te verbeteren.’

Taskforce

Met het oog hierop is besloten om een landelijke taskforce veilige hoogbouw in te stellen. Tijdens de RCDV-vergadering zijn de opdrachtomschrijving en samenstelling van deze taskforce vastgesteld. De taskforce heeft de opdracht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de brandveiligheid en het brandveilig gebruik in hoge gebouwen en hoogbouw te verbeteren. Dit onderzoek wordt breed benaderd, vanuit de optiek van risicobeheersing en incidentbestrijding en samen met partners. De RCDV wil handvatten aangereikt krijgen om – onder de vlag van Brandweer Nederland – aandacht voor het onderwerp te kunnen vragen en het hoog op de bestuurlijke en politieke agenda te krijgen. Op deze wijze kan worden bereikt dat hoogbouw en hoge gebouwen in Nederland het noodzakelijk vereiste brandveiligheidsniveau krijgen en kunnen behouden.

Samenstelling

De taskforce bestaat uit Esther Lieben (voorzitter, lid RCDV en vertegenwoordiger Haaglanden met hoogbouw als actueel thema), Carolien Angevaren (lid RCDV, vakregisseur Brandveiligheid namens RCDV en vertegenwoordiger Utrecht met hoogbouw als actueel thema), Frank Kuntz (vertegenwoordiger namens de Vakraad Incidentbestrijding) en Michiel van Kruijsbergen (vertegenwoordiger van Rotterdam-Rijnmond waar hoogbouw ook een actueel thema is). De opdracht wordt projectmatig opgepakt in samenwerking met twee lectoraten van het Instituut Fysieke Veiligheid, te weten het lectoraat Brandweerkunde en het lectoraat Brandpreventie. Beide lectoren, Ricardo Weewer en René Hagen, treden op als adviseurs voor de taskforce.

Diversiteit en Inclusie

In juni is tijdens een themasessie het onderwerp Diversiteit en Inclusie in de RCDV aan bod gekomen. Toen al werd duidelijk dat de wijze waarop de veiligheidsregio’s toe willen groeien naar diverse en inclusieve organisaties niet vraagt om het uitrollen van een programma, maar juist om het faciliteren van een beweging. Een werkgroep onder leiding van Petra de Kam wil deze beweging faciliteren. Daarvoor is vrijdag mandaat opgehaald bij de RCDV. De werkgroep is ondergebracht bij de vakraad Bedrijfsvoering, maar benadrukt dat het onderwerp organisatie-breed moet worden aangevlogen. Door andere vakraden als klankbord te gebruiken hoopt de werkgroep dat te bewerkstelligen. In de werkgroep zijn onder andere de netwerken Brandweervrouwen, Roze in Rood en Stichting Jeugdbrandweer, HRM en communicatie vertegenwoordigd. ‘Door deze krachten te bundelen willen wij verbinding leggen tussen verschillende initiatieven en op die manier diversiteit en inclusie als een breed gedragen thema neerzetten’, vertelt Petra de Kam. ‘Stimuleren, inspireren en verbinden staan hierbij centraal.’

In de komende weken zal een jaarplan worden opgesteld met daarin focusonderwerpen voor 2022.

RCDV

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt.

Lees verder over de RCDV
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box