RCDV in beweging

In september 2019 besloten de leden van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) en Raad van Directeuren Veiligheidsregio (RDVR) om de twee toenmalige managementraden per 1 januari 2020 op te heffen en samen verder te gaan als één nieuwe managementraad: de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Het ontstaan van een nieuwe managementraad heeft niet alleen gevolgen voor de raad zelf, maar ook voor de samenwerking van de veiligheidsregio’s op landelijk niveau.

Bezoek de pagina Nieuws uit de RCDV

Vernieuwde landelijke samenwerking

Tijs van Lieshout, voorzitter RCDV: ‘De samenwerking die we kennen vanuit de RBC met een ‘vaste’ structuur met portefeuilles, programmaraden en daaronder de vele landelijke netwerken en vakgroepen past niet meer goed bij de huidige thema’s en organisatieontwikkeling in de veiligheidsregio’s. Die structuur biedt te weinig flexibiliteit om nieuwe thema’s (met partners) snel en adequaat op te pakken. Inmiddels is de landelijke samenwerking anders ingericht. In het transitiejaar 2021 doen we daar ervaring mee op en maken we concrete afspraken over de werkwijze. Op deze tijdelijke pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen van de RCDV en de landelijke samenwerking in onder andere vakraden.’
Op deze pagina vind je ook de verslagen van de reguliere RCDV-bijeenkomsten.

Uitgangspunten voor de inrichting

Onderstaande uitgangspunten vormen de basis voor de nieuwe samenwerkingsstructuur.

  • We willen een structuur, die flexibel is en past bij de ontwikkeling in veiligheidsregio’s
  • We willen duidelijke aanspreekpunten op landelijk niveau, voor zowel de regio’s, NIPV, als de partners buiten de veiligheidsregio’s
  • We willen een overzichtelijke en transparante structuur die efficiënt is georganiseerd en waarbij rollen en verantwoordelijkheden (evenals opdrachtgever- en opdrachtnemerschap) duidelijk zijn belegd
  • We willen de brede betrokkenheid van onze medewerkers behouden
  • We willen de samenwerking op tactisch niveau (managers, afdelingshoofden) versterken
  • We willen de aanpak in districten behouden om ook bovenregionale samenwerking te bevorderen

Structuur in beeld

Op basis van voorgaande inzichten, is de volgende structuur in beeld gekomen. Het betreft een ‘vaste’ structuur voor landelijke overleggen (in groen) en een flexibele structuur voor tijdelijke projecten, programma’s en taskforces (in paars). De landelijke overleggen zijn georganiseerd rondom het vak, waarbij de verantwoordelijkheid voor de besluitvorming primair wordt georganiseerd op het niveau van een vakraad. In een vakraad zitten de gemandateerde vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio’s. Dit zijn veelal managers of afdelingshoofden die op de hoogte zijn van de ontwikkelingen rond het vakgebied in hun regio.

RCDV: kern van het netwerk

De RCDV is een overleg dat bestaat uit de strategische vertegenwoordiging van veiligheidsregio’s (commandanten/directeuren). De RCDV benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt. Dat zijn thema’s rond de visie en strategie van veiligheidsregio’s, thema’s met grote financiële impact of bestuurlijke relevantie. In de RCDV komen de diverse landelijke ontwikkelingen samen en worden deze met elkaar verbonden. Hier vindt ook de afweging en besluitvorming plaats rondom de strategische koers van de landelijke samenwerking. De RCDV is te zien als de kern van het netwerk.

Vakraden: samenwerking op vraagstukken die het vakgebied raken

Een vakraad is een overleg van de 25 gemandateerde vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s op een specifiek vakgebied. Veelal zullen dat de afdelingshoofden of managers zijn. Mensen in een vakraad delen een gezamenlijke passie voor hun vakgebied en kennen de ontwikkelingen daarbinnen. De vakraden besluiten over de aanpak van landelijke samenwerking op vraagstukken die het vakgebied raken en sturen landelijke projecten en programma’s aan. Door de samenstelling van functionarissen in vaste, herkenbare vakraden wordt voorkomen dat bij elk thema dat voorligt ad hoc een groepje mensen moet worden samengesteld. Elke vakraad maakt een jaarplan met wat er het komende jaar gaat gebeuren, wie gaat het doen, met welke ondersteuning en met welke financiële middelen.

Bekijk het overzicht van de deelnemers aan de verschillende vakraden.

Regieoverleg

Besluiten en agenda van de vakraad worden voorbereid in een regieoverleg. De voorzitter van het regieoverleg – de vakregisseur – is de portefeuillehouder voor het vakgebied binnen de RCDV. Het regieoverleg bestaat daarnaast uit de voorzitter van de vakraad, enkele leden van de vakraad en één of meer portefeuillehouders uit de RCDV, ondersteund door de secretaris (NIPV). Wanneer besluiten van de vakraad binnen de scope van het jaarplan vallen (thema’s en budget) kan de vakraad hierover zelfstandig besluiten. Wanneer een besluit buiten de scope van het jaarplan valt, vindt afstemming met de RCDV plaats via de voorzitter van het regieoverleg.

Netwerken: bron van expertise

De landelijke netwerken hebben een belangrijke rol in de kennisontwikkeling van medewerkers en hebben een sociale functie voor de versterking van professionaliteit in de regio’s. De netwerken leggen vooral de focus op de interactie tussen vakgenoten en worden niet met de landelijke besluitvorming belast. De huidige netwerken en vakgroepen zijn dan ook niet opgenomen in de besluitvormingsstructuur op landelijk niveau. Dat wil niet zeggen dat zij geen invloed hebben op de landelijke agenda. De netwerken kunnen zich tot de vakraden richten met vraagstukken en binnen de RCDV is een contactfunctionaris georganiseerd (portefeuillehouder). Op die wijze kan een netwerk een onderwerp op de agenda krijgen.

Bekijk het overzicht van de landelijke netwerken.

Taskforces, projecten, programma’s: tijdelijk en flexibel

Voor strategische ontwikkelvraagstukken worden op het niveau van de RCDV taskforces ingericht. Om ruimte te hebben voor een flexibele, maar ook zakelijke invulling van initiatieven, wordt op het niveau van de vakraden gewerkt met tijdelijke project- en programmateams. Daarmee kan voor elk vraagstuk de juiste deskundigheid worden ingezet, naast de vaste structuur van de RCDV en de vakraden. Bij de samenstelling van deze taskforces, projecten en programma’s is een grote mate van variëteit aan leden, maar ook partners van belang, evenals voldoende ruimte voor de ontwikkeling van aanstormend en toekomstig talent.

Ondersteuning NIPV

Op verzoek van de voorzitters van regieoverleggen van de vakraden of de (vice-)voorzitter RCDV kan NIPV ondersteunen met programmamanagers, projectleiders of projectmedewerkers. De toedeling van capaciteit en kunde gebeurt op basis van de jaarplannen van de vakraden en de meerjarenagenda van de RCDV. Ook kan NIPV als beheerorganisatie fungeren voor de financiële administratie van projecten en programma’s, aangezien de RCDV daartoe geen juridische mogelijkheden biedt. Als een project of programma is afgerond en er volgt daaruit een activiteit die de RCDV wil continueren, wordt het geborgd in de beheerorganisatie NIPV. Het gaat hier om bovenregionale thema’s waarop de regio’s blijvend samenwerken, zoals bijvoorbeeld GBO-SO en de landelijke specialismen.

Bezoek de pagina Naar de NIPV-website

Meer weten?

Dit is een afbeelding van  Dit is een afbeelding van
Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail
rcdv@nipv.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box