Diversiteit en inclusiviteit, strategische thema’s en een dubbel afscheid

18 juni 2021

De leden van de RCDV kwamen donderdag en vrijdag weer eens fysiek en coronaproof bij elkaar. Een volle agenda lag op tafel. Tijdens de themasessie besteedde de RCDV afgelopen donderdag aandacht aan het thema Diversiteit en inclusiviteit (D&I).

Anuschka Westmaas, adviseur D&I bij het Ministerie van Defensie deelde haar ervaringen vanuit de defensiepraktijk en nam de RCDV mee in wat werkt en wat niet werkt. Na wat prikkelende stellingen ging de RCDV samen met leden van werkgroep D&I in discussie om te kijken hoe de veiligheidsregio’s dit thema beter beet kunnen pakken en hoe dit landelijk versterkt kan worden. ‘Dat aandacht nodig is voor Diversiteit en inclusiviteit is voor de RCDV geen issue’, vertelde Petra de Kam. ‘De wijze waarop de veiligheidsregio’s toe willen groeien naar diverse en inclusieve organisaties vraagt niet om het uitrollen van een programma, maar juist om het faciliteren van een beweging. Dat de werkgroep bestaat uit de voorzitters van de netwerken die met diversiteit te maken hebben zoals de netwerken Brandweervrouwen, Roze in Rood en Stichting Jeugdbrandweer, HRM en communicatie, werkt heel goed. Zij hebben elkaar enorm versterkt.’ De werkgroep neemt de opbrengsten mee en komt in een regulier RCDV terug met een voorstel.

Afscheid Hilda Raasing en Peter Bos

Aan het einde van de themasessie nam de RCDV afscheid van twee van haar leden: Hilda Raasing, commandant en directeur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, en Peter Bos, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Voorzitter Tijs van Lieshout stond stil bij wat beiden voor de veiligheidsregio’s en het collectief betekend hebben. Hilda werd geprezen voor de door haar geboekte resultaten op het gebied van brandveilig leven. Daarnaast mocht de onder haar leiding tot stand gebrachte verbreding en verdieping van netcentrisch werken en het gebruik van LCMS niet ongenoemd blijven. In een reactie benadrukte Hilda het belang van de portefeuille Brandveilig leven en haar wens om hier ook in de toekomst volop aandacht aan te blijven besteden.

Peter Bos is twee maal voorzitter geweest van de Raad Directeuren Veiligheidsregio en heeft zich ingezet voor talloze landelijke dossiers. Denk aan de USAR, werkgeverschap, het voorzitterschap van de stuurgroep LOT-C, civiel militaire samenwerking. Dit is slechts een greep uit wat hij voor het collectief heeft betekend. Zijn wetenschappelijke achtergrond en bijzonder hoogleraarschap waren en zijn daarbij van meerwaarde. Hij neemt zijn kennis en ervaring mee naar het IFV, waar hij nu als kwartiermaker Onderzoek en Onderwijs aan de slag is gegaan.

Bovenregionaal informatieknooppunt

Caren Frentz en Albert-Jan van Maren gaven een presentatie over de verkenningsopdracht die de directeuren veiligheidsregio’s en het ministerie van J&V hebben geïnitieerd: het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk, met de werknaam KCR2. In deze nieuwe flexibele samenwerkingsvorm moeten verschillende informatiebronnen bij elkaar komen waarbij ook duiding kan worden gegeven in tijden van crisis. Het moet voorzien in de behoeften van de crisispartners. Deze beweging is erop gericht de crisisbeheersing gezamenlijk te versterken en toekomstbestendig te maken, zoals ook gesteld door de evaluatiecommissie Wvr. Het knooppunt gaat zich dan richten op de twee pijlers coördinatie en informatiemanagement. De leden van de RCDV is gevraagd hoe zij over deze beweging denken en waar de behoeften liggen. Het projectteam werkt nu verder aan een ‘houtskoolschets’, een nadere uitwerking hoe dit netwerk er uit zou moeten zien en idealiter zou moeten functioneren.

De aanleiding voor de verkenningsopdracht komt voort uit recente crises, waaronder de KPN-storing (uitval 112), de Coronacrisis en de boerenprotesten, waarbij bestaande landelijke en regionale crisisstructuren niet altijd hebben volstaan voor alle noodzakelijke elementen in de crisisaanpak. Het bovenregionale beeld was onvoldoende belegd.

Nieuwe koers en naam voor IFV

Namens de directie van het IFV gaven IJle Stelstra en Peter Bos aan de leden van de RCDV een toelichting op de actuele ontwikkelingen bij het IFV. Niet alleen werd de nieuwe naam van het instituut gepresenteerd (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, NIPV) die vanaf 2022 wordt gehanteerd, ook de herziene rol met versterkte aandacht voor onderzoek en crisisbeheersing en het verbinden van (nieuwe) werelden werd bekendgemaakt met een daarbij passende hoofdstructuur en inrichtingsplan. De RCDV werd vrijdag in deze ontwikkelingen meegenomen. (zie ook: IFV onderstreept herziene koers met nieuwe naam)

Nationale herdenking

In de vergadering zijn ook de belangrijkste (strategische) thema’s die dit jaar en de volgende jaren op de agenda van de RCDV staan besproken, ook in relatie tot de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s. Een daarvan is hoogbouw, waarvoor een taskforce wordt opgericht. Tevens is gesproken over internationale zaken en is Dennis van Zanten voorgedragen als vertegenwoordiger van Brandweer Nederland in de FEU. Arjen Littooij en Carin Frentz lichtten de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de maatregelen die worden genomen toe, als ook wat dit betekent voor de veiligheidsregio’s. Hierbij is ook vooruitgeblikt op het Veiligheidsberaad van komende week.

Tenslotte is gesproken over de jaarlijkse herdenking die zaterdag – voor de tiende keer – in Arnhem plaatsvindt. We staan dan stil bij de moed en daadkracht van de brandweercollega’s die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van het vak. Morgen hangen de brandweervlaggen bij veel korpsen halfstok. En bij meer dan honderd posten wordt tegelijk met het herdenkingsmoment in Arnhem, om 13.00 uur, een minuut lang het water-ereteken gemaakt.

RCDV

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt.

Lees verder over de RCDV
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box