Handreiking Landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen

17 oktober 2022

Deze handreiking beschrijft een generieke methode voor het bepalen van de opkomsttijden van basisbrandweereenheden. Deze uniforme systematiek voor dekkingsplannen bestaat uit een beschrijving van het dekkingsplanproces (inclusief rekenvoorschriften) en beoordelingskaders (voor gebiedsgerichte opkomsttijden, slagkracht en voor GBO). Het proces bestaat uit zeven stappen waarmee de brandweer cyclisch de inrichtingsfase en de uitvoeringsfase van het dekkingsplanproces doorloopt.

De voorliggende handreiking is een product van een lang zoekproces, waar velen vanuit de brandweerorganisatie jarenlang hun bijdrage aan hebben geleverd. Ook vanuit de vakbonden en vakorganisaties is er veel tijd en energie aan besteed. Dat maakt dat deze handreiking ook door hen onderschreven is als ‘meetinstrument’ om de brandweerzorg cyclisch en periodiek bespreekbaar te maken in de Ondernemingsraad, het Algemeen Bestuur en gemeenteraden.

Praktijkervaring

De handreiking is geschreven voor de branche en in het bijzonder voor de dekkingsplanspecialisten van de brandweer. De handreiking bouwt voort op decennialange praktijkervaring van de brandweer, gecombineerd met de inzichten uit het programma RemBrand en het rapport ‘Brandveiligheid is coproductie’.

Download de Handreiking Landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen.

Download de Q&A die als aparte bijlage bij de handreiking hoort.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box