Uit de RCDV-vergadering van januari 2024

26 januari 2024

Vrijdag 26 januari 2024 kwamen de directeuren en commandanten van de veiligheidsregio’s (RCDV) weer bij elkaar. Er viel veel te bespreken en de onderwerpen op de agenda gaven een mooie doorkijk naar de ambities voor het komend jaar. Zo presenteerden de vakraden hun jaarplannen, werd steun uitgesproken voor samenwerking in het kader van de Landelijke agenda crisisbeheersing en werd het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing aangenomen.

Jaarplannen

De verschillende vakraden presenteerden hun jaarplannen. De algemene teneur was dat er veel werk verzet is, er veel expertise aanwezig is en ontwikkeld wordt en er aan motivatie geen gebrek is. Ook is er een goede onderlinge samenwerking in de vorm van een voorzittersoverleg. Op die manier is duidelijk waar de plannen elkaar raken en overlappen en waar de vakraden elkaar kunnen steunen en versterken. Toch waren er ook zorgen, omdat een aantal vakraden kampt met capaciteitsproblemen. Daardoor worden de grenzen bereikt van wat er aan resultaten geboekt kan worden. Aan het einde van de presentaties complimenteerde vicevoorzitter Jolanda Trijselaar de vakraden met hun werk: “Als je kijkt naar deze praatplaten en je vergelijkt dat met vorig jaar, dan is er heel veel tot stand gebracht het afgelopen jaar. Daar kunnen we trots op zijn!”

Arjan Mengerink, voorzitter POI, presenteert jaarplan

Landelijke agenda crisisbeheersing

Veel aandacht was er ook voor een samenwerking van Regio en Rijk binnen de Landelijke agenda crisisbeheersing. Onder invloed van toenemende crises als COVID-19, hoogwater en natuurbranden en de veranderingen op geopolitiek niveau is het belangrijk om als samenleving steeds weerbaarder te zijn. Gezamenlijk beleid met het Rijk is daarbij belangrijk om te voorkomen dat dingen niet of dubbel gebeuren. Portefeuillehouder Arjen Littooij verwoordde het als volgt: ”Je kunt het zien als dat we als Rijk en Regio een tunnel graven naar elkaar toe. Zo’n gezamenlijke landelijke agenda zorgt dat we ook echt bij elkaar uitkomen en niet ineens náást elkaar blijken te werken.”

Duurzame inzetbaarheid en versnellen gezondheidsmonitoring

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid onderzocht de Vakraad Bedrijfsvoering wat er allemaal al gebeurt op het gebied van de gezondheid en het welbevinden van medewerkers. De conclusie is dat er sprake is van een veelheid aan thematieken en rollen. Daarom is gekozen om aan twee dingen prioriteit te geven: PTSS als beroepsziekte en gezondheidsmonitoring van brandweermensen. Daarbij werd aangegeven dat het nu ook zaak is om als het gaat om een programmaplan voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers, te zorgen dat de WVSV ook aangehaakt is.

Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing

In navolging op de ‘Visie Natuurbrandbeheersing’ die in december 2023 werd aangenomen, lag nu het bijbehorende uitvoeringsplan voor ter vaststelling ter tafel. Portefeuillehouder Anton Slofstra gaf aan dat voor het slagen van het plan, het cruciaal is dat het Rijk ook verantwoordelijkheid neemt. Niet in de laatste plaats in de vorm van een substantiële financieringsbijdrage. In dat kader is er ook al een verzoek uitgegaan naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Opvallend is dat in dit uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing de rol van de brandweer ook duidelijk waarschuwend is. Het gaat uit van kennisdeling en samenwerking met andere partijen. “In dit plan komt het vooral aan op inspanningen van anderen als het gaat om ruimtelijke inrichting en natuurbeheer en we zullen ook bewustzijn moeten creëren bij de burgers zelf. Natuurbrandbeheersing moeten we samen doen!”

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box