Uit de RCDV-vergadering van juni 2024

14 juni 2024

Van klimaatproblematiek tot de toekomstbestendige brandweerzorg; het stond allemaal op de agenda van de RCDV-vergadering van vrijdag 14 juni 2024. In Veenendaal sprak de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio uitgebreid met elkaar. Dat resulteerde onder meer in de onderschrijving van het meerjarenplan van de vakraad Risico- en Crisisbeheersing en een vastgestelde opdracht voor de nieuwe taskforce Klimaatveiligheid.

Klimaatveiligheid

In navolging van de Toekomstverkenning Crisisbeheersing uit 2022 was al besloten om, analoog aan de strategische agenda van het Veiligheidsberaad, de thema’s veilige energietransitie en klimaatveiligheid voor veiligheidsregio’s te ontwikkelen in twee taskforces. In deze RCDV-vergadering werd goedkeuring gevraagd voor de opdracht die er ligt voor het onderwerp Klimaatveiligheid. De leden stemden in met ‘de ontwikkeling van een gezamenlijke ambitie en visie op klimaatveiligheid en dat als advies aan te bieden aan het Veiligheidsberaad’. In de opdracht staat verder nog dat de taskforce ‘het bewustzijn vergroot bij partners zoals gemeenten, provincies en departementen over de impact van hun beleid en besluitvorming op de mate van klimaatveiligheid’. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor incidentbestrijding en crisisbeheersing bij de gevolgen van overstromingen, extreem weer, droogte en hitte. De kans is groot dat bij zulke omstandigheden de hulpverleningscapaciteit onder druk komt te staan. Daarom is het belangrijk dat de kennis en expertise die er is binnen de veiligheidsregio’s, benut wordt voor een veilige klimaatadaptatie.

Portefeuillehouder Klimaatveiligheid, Saskia van den Broek toonde zich tevreden dat de taskforce gericht aan het werk kan. “In deze tijd twijfelt niemand meer aan de noodzaak van klimaatveiligheidsbeleid en het is goed dat wij als veiligheidsregio’s daarin het voortouw nemen”. De opdracht voor de taskforce Veilige Energietransitie volgt in de eerstvolgende RCDV-vergadering in september.

Meerjarenplan vakraad Risico- en Crisisbeheersing

De RCDV ging akkoord met het meerjarenplan van de vakraad Risico- en Crisisbeheersing en de onderliggende financiering. Dat betekent dat de vakraad tot 2028 door kan met het versterken van (bovenregionale) crisisbeheersing (Grote Werk 1) en tegelijkertijd invulling kan geven aan de Landelijke Agenda Crisisbeheersing. Uitgangspunt is daarbij om regionaal op te pakken wat regionaal kan, maar bovenregionaal of landelijk samenwerking te zoeken waar dat handig en verstandig is. De raad heeft haar complimenten uitgesproken richting de vakraad. De afgelopen maanden hebben de hoofden risico- en crisisbeheersing van de 25 regio’s de uitdagingen in beeld gebracht die de komende jaren op ons afkomen en hoe we deze gezamenlijk kunnen oppakken.

Toekomstbestendige brandweerzorg

Grote Werk 3 van de RCDV gaat over toekomstbestendige brandweerzorg. Portefeuillehouders Anton Slofstra en Hans Zuiddijk gaven aan dat ze eigenlijk gehoopt hadden verder te zijn met de plannen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat er nog geen eenduidig beeld is van het collectieve vraagstuk, terwijl er al wel oplossingen bedacht worden die nodig zijn om goede brandweerzorg ook in de toekomst te kunnen garanderen. Daarom vroegen zij de andere leden van de RCDV om tijdens het zomerreces tijd te maken voor een inventarisatie van belangrijkste problemen waar we als brandweer tegenaan lopen. Tijdens de vergadering in september worden die bevindingen besproken, waarna een ontwikkelplan kan worden gemaakt dat voorziet in een collectieve behoefte. Uiteraard wordt de in april besproken notitie over de Adaptieve Brandweer hierin meegenomen.

Programmadirecteur IV

POI-voorzitter Arjan Mengerink presenteerde het eerste exemplaar van het magazine van de Coalitie Informatiegestuurde Gestuurde Veiligheid (IGV). De uitgave gaat over de betrokkenen van veiligheidsregio’s en NIPV en de uiteenlopende manieren waarop zij zich allemaal inzetten voor de versterking van de landelijke informatievoorziening. Het uitdelen van deze eerste editie, was meteen ook de aanloop naar het voorstel om in te stemmen met een Programmadirecteur IV.

Gezien de toenemende automatisering en digitalisering van de samenleving, concludeerde de RCDV in januari van dit jaar al dat een gezamenlijke inzet van de veiligheidsregio’s op informatievoorziening noodzakelijk is. Op veel verschillende fronten zijn er al dingen in gang gezet, waardoor de behoefte aan centrale aansturing inmiddels groot is. “Het is nu de tijd voor een programmadirecteur die de verbindende schakel is tussen alle ontwikkelingen die we al in gang hebben gezet en die het gezicht is van de veiligheidsregio’s”, aldus Mengerink. De RCDV-leden waren het daarmee eens.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box