Uit de RCDV-bijeenkomst

16 april 2021

De commandanten en directeuren van de veiligheidsregio’s spraken elkaar vrijdag online. Op de agenda van deze RCDV-bijeenkomst stond, naast het thema dienstongevallen, ook informatieveiligheid, de Omgevingswet, meldkamerontwikkelingen en de meest recente ontwikkelingen van COVID-19, waarbij eerder deze week is gemeld dat voor het brandweerpersoneel de huidige maatregelen overeind blijven.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden van Cees Verdam, directeur publieke gezondheid en voorzitter van de veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Flevoland. ‘Hij laat een onuitwisbare indruk achter. Met zijn humor heeft hij vele bruggen doen bouwen’, sprak collega en vriend John van der Zwan. De RCDV wenst zijn naasten en de collega’s van Flevoland veel sterkte.

Goed werkgeverschap na dienstongevallen

De veiligheidsregio’s werken samen in het project Risicomanagement & Verzekeringen om een antwoord te kunnen bieden op een aantal interne en externe ontwikkelingen. ‘Het gaat daarbij om vragen over waar werkgevers voor staan als medewerkers een ongeval overkomt’, zegt portefeuillehouder Wim Kleinhuis namens de RCDV.

Achtergrond van deze vraag is de ervaring dat de verzekeringspolis niet in alle gevallen aansluit op de verwachting van de veiligheidsregio en de medewerker. Ook financiële aspecten, zoals premiestijging, verminderde dekkingen en onverzekerbaarheid van aanspraken spelen hierbij een rol. Om te kunnen komen tot de beantwoording van relevante vragen, werkt het project aan de businesscase Goed werkgeverschap na dienstongevallen.

Zorgvuldigheid

Vrijdag spraken de commandanten en directeuren uitgebreid over dit thema. Kleinhuis: ‘Het inrichten van goed werkgeverschap na dienstongevallen gaat over de verschillende mogelijkheden om aanspraken te financieren, waaronder via (gedeeld) eigen risicodragerschap en verzekeringen via gezamenlijke inkoop. De materie is ingewikkeld en het proces moet zorgvuldig plaatsvinden. We zetten nu de stap naar de uitwerking van de eerste fase.’

Indien op dit thema nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, wordt dit ook via deze site gecommuniceerd. De veiligheidsregio’s werken in het project samen met VNG Risicobeheer (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Zij publiceerden hierover eerder het artikel Veiligheidsregio’s en VNG Risicobeheer slaan de handen ineen.

Versnellingsplan Informatieveiligheid

Een ander thema waarover vrijdag is gesproken is informatieveiligheid. Veiligheidsregio’s kunnen gebruik maken van steeds meer collectieve voorzieningen om met informatievoorziening de risico-en crisisbeheersing goed te ondersteunen. Ondertussen worden de risico’s op een informatiebeveiligingsincident steeds groter. De RCDV heeft daarom uitgebreid gesproken over informatieveiligheid, waarvoor een versnellingsplan wordt opgesteld.

Omgevingswet

De RCDV heeft kennis genomen van het rapport ‘Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio’s‘ en heeft de conclusies van dit rapport besproken. Dit rapport – dat in afstemming met het Veiligheidsberaad wordt aangeboden aan de VNG en de Ministers van BZK en Justitie en Veiligheid – gaat over (de financiering van) de verwachte incidentele en structurele meerkosten voor veiligheidsregio’s bij inwerking treden van de Omgevingswet. Op dinsdag 11 mei 2021 vergadert de Eerste Kamer over de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Landelijke faciliteit meldkamer en verbindingen

Ten slotte heeft de RCDV de portefeuillehouders meldkamer opdracht gegeven om per 1 januari 2023 een landelijke faciliteit in te richten voor structurele borging van de landelijke activiteiten van de veiligheidsregio’s rondom de meldkamers en verbindingen, als opvolger van het programma meldkamer brandweer en multi-opschaling. Hoofdtaak van de faciliteit is het borgen van de belangen van de veiligheidsregio’s in de dossiers meldkamer en verbindingen en het daarin verzorgen van zowel de afstemming tussen de veiligheidsregio’s onderling als die met alle andere betrokken partijen. De financiële dekking komt aan de orde bij de voorbereidingen van de begroting voor 2023.

‘Er moet nog veel gebeuren om te komen tot het landelijk functioneren als één netwerk van meldkamers, waarbij we elkaars taken over kunnen nemen’, zegt Frans Schippers namens de RCDV. ‘Het is een belangrijke en noodzakelijke stap. In een later stadium bekijken we of dit toereikend is voor de taken en in hoeverre dan moet worden opgeschaald of juist afgeschaald.’

RCDV

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt.

Lees verder over de RCDV
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box