Uit de RCDV

17 september 2021

Vrijdag kwamen de directeuren en commandanten fysiek bijeen in de RCDV, met een breed scala aan onderwerpen op de agenda. Corona is nog steeds een thema dat periodiek terugkomt in de bijeenkomsten. De raad keek vooruit, maar blikte ook terug op afgelopen week, waarin de persconferentie van de ministers Rutte en Jonge en het loslaten van maatregelen bekend werd gemaakt. Lees hier wat de maatregelen betekenen voor de brandweer. We zetten hieronder de besproken RCDV-thema’s op een rij.

Tweede loopbaanbeleid

Sinds 2006 is FLO voor brandweermensen afgeschaft. Vanaf 1-1-2006 mag men de bezwarende brandweerfunctie niet langer dan 20 jaar vervullen. Het is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer een tweede loopbaan te verwezenlijken die de werknemer na maximaal 20 jaar kan gaan vervullen binnen of buiten de veiligheidsregio. De veiligheidsregio’s staan minder dan vijf jaar voor de datum waarop de eerste medewerkers aan hun tweede loopbaan beginnen.
Het brandweervak is in de loop van de jaren veranderd, waardoor nieuw onderzoek nodig is over onder andere bezwarendheid. In opdracht van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s is door de Universiteit Maastricht een vierjarig onderzoek gestart dat bouwstenen en inzichten moet opleveren die het duurzaam gezond en veilig verrichten van zwaar brandweerwerk bevorderen. Vrijdag presenteerde hoogleraar Kant van de universiteit de onderzoeksopzet, huidige inzichten en toekomstbestendigheid hiervan aan de RCDV.

‘Ondertussen blijft het bestaande beleid van kracht’, zegt Diemer Kransen. Wij oriënteren ons op actuele inzichten met betrekking tot duurzame inzetbaarheid van onze brandweercollega’s. Dit onderzoek van de Universiteit helpt ons daarbij. Het thema komt later dit jaar nog terug in de RCDV en in het Veiligheidsberaad. Nieuwe ontwikkelingen hierover worden via deze site gepubliceerd.

Innovatievermogen

Vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid en de veiligheidsregios’s heeft innovatie een groeiend aandeel in de verschillende projecten die er lopen. Directeur IJle Stelstra (IFV) en Stephan Wevers lieten in een virtueel lab zien welke innovatieve projecten zijn ontwikkeld. ‘Innoveren’ is een werkwoord, je moet het dúrven doen’, vertelde IJle Stelstra. ‘Doorvragen en nieuwsgierig blijven, dat zijn de fundamenten van innovatie en onze veiligheidsregio’s en crisispartners.’ Wevers sprak over het innovatievermogen van de veiligheidsregio’s: ‘Hoe kunnen we dit vergroten door verbindingen te leggen?’ In een virtuele tour – inclusief VR-brillen – kwamen verschillende projecten aan bod die tot een verbetering hebben geleid voor de veiligheidsprofessionals. Lees hier het hele bericht op de site van het IFV.
(tekst gaat verder onder foto´s)

 

Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2)

Aan de hand van een ‘houtskoolschets’ werd de laatste stand van zaken van het traject KCR2 besproken. Er is – in opdracht van de RCDV en het Ministerie van J&V – uiteengezet hoe we naar dit knooppunt moeten komen en wat het gezamenlijk belang is. KCR2 is een op te richten platform – een ‘spin in het web’ – met als doel meer regie en coördinatie te realiseren, met name op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crises en rampen. Dit gebeurt zowel in de koude, lauwe en warme setting. Het gaat om een samenwerking van regio’s en met het Rijk. Achtergrond hiervan is dat rampen en crises zich steeds vaker niet meer beperken tot de regiogrenzen die van oudsher door dijken en rivieren zijn gevormd, maar juist meer dan ooit regio-overstijgend zijn en langer duren dan onze flitskracht. Vanuit deze veranderende setting wordt bekeken hoe 25 regio’s en naar verwachting 6 interregionale veiligheidsinformatiecentra (VIC’s) dit platform kunnen faciliteren, vormgeven en gebruiken om regionale uitvoering bij rampen en crises te ondersteunen en te realiseren. ‘Het platform zit op de schouders van deze interregionale veiligheidsinformatiecentra. Het ontwikkelen van deze VIC’s is onze eigen regionale verantwoordelijkheid, maar dat willen we natuurlijk in nauwe samenwerking met elkaar vormgeven. De RCDV adviseert alle regio’s in hun toekomstige begroting hier rekening mee te houden. Op 4 oktober wordt dit thema verder besproken in het Veiligheidsberaad.

Bijgestelde landelijk kader uitruk op maat bij brand

De RCDV heeft fase 1 van het bijgestelde landelijk kader uitruk op maat bij brand vastgesteld. Tevens is aan de Brandweeracademie van het IFV de opdracht verstrekt om het te vertalen naar les- en leerstof en dit in haar opleidingsprogramma op te nemen. Het wordt nu doorgeleid via de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer naar het Veiligheidsberaad, met het verzoek om het huidig landelijk kader ‘uitruk op maat’ bij brand te laten vervallen en in te stemmen met het bijgestelde kader. Dit bijgestelde kader is vereenvoudigd en beter uitvoerbaar. Anton Slofstra vat het als volgt samen: ‘Voor een maatgevend scenario alarmeren we het potentieel van een TS6. Ter plaatse kunnen we pas beoordelen welk potentieel werkelijk nodig is. Soms is er minder potentieel dan een TS6 nodig en kan de klus worden geklaard met een TS-flex. Wanneer er meer dan een TS6 nodig is, wordt opgeschaald. Deze manier van werken is eeuwenoud en sluit momenteel aan bij de gangbare praktijk zoals blijkt uit de evaluatie. Het kader biedt regionale ruimte, maar verwijst voor het grootschalig optreden wel naar de landelijke afspraken hierover.’

In 2020 was al ingestemd met het vervolgproces van dit thema. Aanleiding daarvoor was het evaluatierapport ‘uitruk op maat’ bij brand, uitgevoerd door het IFV. Het vervolgproces bestaat uit twee opgaven waarbij het VB aan de RCDV gevraagd om twee opgaven uit te voeren:

Opgave 1: Bijstellen landelijk kader en hernieuwde afspraken over naleving

Het landelijk kader uitruk op maat is een essentiële bouwsteen. Deze dient op korte termijn te worden aangevuld en bijgesteld naar een normerend kader, rekening houdend met onder meer a) de geconstateerde behoefte op het gebied van paraatheid, door variatie in de bezetting en b) de resultaten van het onderzoek naar het opnemen van een TS-4 in het huidige bestel.

Opgave 2: Bouwstenen verbinden

De tweede opgave is het verbinden van bestaande zienswijzen zoals de doctrine brandbestrijding met brandweerkundige uitgangspunten, lopende programma’s en projecten zoals uniforme systematiek bij dekkingsplannen, uitgangspunten voor de vaststelling van de regionale slagkracht, de visie op grootschalig brandweeroptreden en taakdifferentiatie.

Aanwijzing ProRail als landelijk gelieerde C2000

In april is besloten om voor landelijk opererende partijen zoveel mogelijk ook landelijk afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van C2000. ProRail was op dat moment tijdelijk gelieerd gebruiker via Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De vakraad Incidentbeheersing heeft verzocht om ProRail structureel toe te laten voor het gebruik van C2000 voor incidentcommunicatie met alle veiligheidsregio’s. De RCDV heeft hier vandaag mee ingestemd. Het IFV is nu verzocht de procedures te starten voor aanwijzing van ProRail als gelieerde C2000 en de bijbehorende afspraken met ProRail (en een beheerregio) te maken. ‘Incidentbestrijding heeft collectief behoefte aan verbeterde informatievoorziening bij incidenten op het spoor’, stelt portefeuillehouder Anton Slofstra. ‘ProRail, als feitelijke bedrijfsbrandweer van het spoor, is onmisbaar in de spoedeisende incidentbestrijding op het spoor. De kennis en kunde die nodig zijn voor het veilig werken bij spoorincidenten kan worden geborgd door ProRail-deskundigen niet alleen ter plaatse, maar vooral ook aanrijdend in staat te stellen om professioneel contact te hebben voor advies, ook bij uitval van de reguliere telecommunicatie. ProRail kan hierdoor aanrijdend al vragen stellen over de situatie ter plaatse zoals de hulpdiensten die aangetroffen hebben en tegelijkertijd de hulpdiensten van relevante informatie voorzien.’

Meldingen over internet (MoIP)

Eerder is gesproken over een voorziening voor de ontvangst van Meldingen over internet (MoIP). De verwachting was toen dat alle huidige aanbieders uiterlijk 31 december 2020 over waren gestapt op deze voorziening, maar deze datum is om verschillende redenen niet haalbaar gebleken. Er is een work-around gecreëerd, waardoor het meldingsproces toch ongestoord door gaat. Inmiddels wordt er door het meldkamer diensten centrum (MDC) en meerdere van de huidige OMS-aanbieders hard gewerkt om meldingen via het nieuwe MoIP aan te kunnen bieden naar de juiste meldkamer. Alle aanbieders, beschikkend over een vergunning in het kader van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), wordt de gelegenheid geboden een traject van aansluiten en testen te doorlopen. Zodra de voorziening gereed en getest is, kunnen aanbieders in overleg met de veiligheidsregio’s overstappen op MoIP. Het overzicht van te treffen voorbereidingen met handreikingen en testprotocollen kun je vinden op de pagina Passende brandweerzorg bij automatische meldingen.

RCDV

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt.

Lees verder over de RCDV
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box