Arbocatalogus

Als Brandweer Nederland maken we gezamenlijk afspraken hoe we omgaan met de risico’s van ons vak. Deze afspraken leggen we vast in de Arbocatalogus Brandweer. Hierin staan welke maatregelen we nemen om bepaalde risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken.

Met het hebben van een Arbocatalogus is het werk niet ‘klaar’. Het is een naslagwerk en biedt structuur, ook voor toekomstige initiatieven. De onderwerpen in de delen A, B en C kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangepast en/of worden vervangen.

Deel A: Algemene informatie over arbobeleid

In deel A is de opbouw van de Arbocatalogus uitgelegd en wordt de Arbowet vertaald naar het werk van de brandweer. Er is informatie te vinden over bijvoorbeeld de rol van de ondernemingsraad, de uitzonderingsregels, het (vormgeven van) algemeen arbobeleid en de relatie met de RI&E.

Deel B: Door de Nederlandse Arbeidsinspectie getoetste brancherichtlijnen

In deel B zijn brancherichtlijnen opgenomen die zijn overeengekomen met de sociale partners en werkgevers en getoetst zijn door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De Nederlandse Arbeidsinspectietoetst aan de hand van deze richtlijnen. Deze zijn bindend voor de hele branche.

Deel C: Door Brandweer Nederland ontwikkelde handreikingen

In deel C zijn handreikingen te vinden die door Brandweer Nederland zijn ontwikkeld op het gebied van veilig werken. Dit betreft onderwerpen waarvan het risico beperkt is of om een andere reden het niet nodig of mogelijk is om strikte normen te stellen. Handreiking uit deel C kunnen op termijn worden ‘opgewaardeerd’ naar deel B.

Zie ook Arbeidsveiligheid op de NIPV-website

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box