RCDV: veilige energietransitie vraagt meer geld, aandacht en capaciteit

21 januari 2022

Vrijdag stond er weer een reguliere bijeenkomst van de RCDV op het programma. Uiteraard stond er ook een Covid-blok op de agenda. Arjen Littooij nam de directeuren en commandanten mee in de laatste ontwikkelingen vanuit het Veiligheidsberaad en Krishna Taneja sprak over de rol van de veiligheidsregio’s bij cybercrises en IT-veiligheid. Er is hierbij ook terug gekeken op de nationale opschaling in het kader van de Log4j kwetsbaarheid. Ook waterongevallenbeheersing en het kwalificatiedossier Brandonderzoeker kwamen aan bod. Lector Nils Rosmuller van het IFV en programmamanager Willemjan Muysson praatten de directeuren bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van veilige energietransitie. Nieuwe energie betekent immers nieuwe risico’s. Welke nieuwe problematiek en welke uitdagingen liggen er voor de toekomst op tafel?

‘We staan voor enorme uitdagingen en de politieke ambities zijn groot’, vertelde Rosmuller vrijdag. ‘Wat zijn de aandachtspunten en de knelpunten?’ Rosmuller sprak over vijf belangrijke ontwikkelingen die het anders maken: De veiligheidsrisico’s worden meer zichtbaar in het publieke domein, ontbrekende wet- en regelgeving, nieuwe (onervaren) veiligheidsspelers op de markt, te laat en te weinig aandacht voor veiligheid en onzichtbare risico’s voor burgers en hulpverleners. Tenslotte is iedereen voor deze beweging, maar wordt aan de veiligheid onvoldoende gedacht. ‘Er is een koersdocument en een programmaplan, omdat vanuit het oogpunt van de zorg voor fysieke veiligheid voor burgers en de (bebouwde) omgeving de risico’s die voortkomen uit deze energietransitie zoveel mogelijk moet worden voorkomen en doelmatig en veilig moet worden bestreden.’

‘We zullen nog meer aan de voorkant moeten acteren met veel nieuwe (branche)partijen en organisaties.’

De inhoud van de koers heeft drie sporen: het beïnvloeden van beleid en wet- en regelgeving, beheersing van risico’s in de ruimtelijke ontwikkeling en veilig en doelmatig op kunnen treden van onze hulpverleners bij incidenten. Muysson stelde dat een nauwere verbinding tussen Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Vakbekwaamheid nodig is, als ook een nauwere samenwerking met partners buiten de brandweer en veiligheidsregio’s. ‘We zullen nog meer aan de voorkant moeten acteren met veel nieuwe (branche)partijen en organisaties.’ Portefeuillehouder Jolanda Trijselaar sprak over een rijdende trein waar miljarden in om gaan en pleitte voor meer bestuurlijke aandacht en personele capaciteit. ‘Een klein percentage van het rijksbudget voor de energietransitie zou naar het publieke veiligheidsdomein moeten gaan om deze problematiek snel en adequaat aan te kunnen pakken.’

Brandonderzoek

De RCDV heeft vrijdag ingestemd met het kwalificatiedossier Brandonderzoeker. Achtergrond van dit besluit is dat de Vakgroep Brandonderzoek in de Proeftuin Vakbekwaam Worden en Blijven de wens heeft geuit om een diploma Brandonderzoeker af te kunnen geven op basis van een branche kwalificatiedossier. Tot dusver werd er een certificaat afgegeven op basis van het Kwalificatieprofiel Brandonderzoeker. Dit Kwalificatieprofiel Brandonderzoeker stamt echter uit 2007, is op bepaalde punten gedateerd en diende geactualiseerd te worden. Daarbij is als doel gesteld het kwalificatiedossier Brandonderzoeker en de hieruit voortkomende examenproducten aan dezelfde kwaliteitsaspecten te laten voldoen als die van de functies opgenomen in het Besluit personeel veiligheidsregio’s door het hanteren van dezelfde werkwijze. Ten behoeve van de totstandkoming van het kwalificatiedossier Brandonderzoeker is een expertgroep samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers uit het veld die de rol van brandonderzoeker vervullen, vertegenwoordigers van de Brandweeracademie/IFV en vertegenwoordigers vanuit de Proeftuin Vakbekwaam worden en blijven Brandonderzoek. Definitieve besluitvorming over dit thema moet nog plaatsvinden in het Veiligheidsberaad.

Waterongevallenbeheersing

Met de komst van de geactualiseerde brancherichtlijn blijvende vakbekwaamheid Brandweerduiker en Duikploegleider is er een houvast gekomen voor de regio’s met duikteams om te komen tot een inhoudelijk programma voor blijvende vakbekwaamheid. ‘De regio’s zijn nu beter in staat om te volgen hoe het staat met de vakbekwaamheid van de mensen’, vertelt portefeuillehouder Roelf Knoop. De brancherichtlijn is vastgesteld door de vakraden en beschikbaar voor de regio’s.

De hernieuwde Visie op Waterongevallenbeheersing bevindt zich in de afrondende fase. Deze zal zes hoofdthema’s kennen met de focus op ‘wat’ en minder op ‘hoe’. De hernieuwde visie wordt op dit moment afgerond en wordt binnenkort ter besluitvorming voorgelegd aan de betrokken vakraden en de RCDV.

Oppervlakteluchtvoorziening

Sinds 2017 is de brandweer bezig om het mogelijk te maken om standaard te mogen werken met lucht vanaf de wal bij duikinzetten (oppervlakteluchtvoorziening). Pilots daarvoor lopen al enige tijd. In 2021 was al consensus bereikt over een nieuwe regeling die dit mogelijk maakt, naast het gebruik van de standaard Scuba uitrusting. Deze regelgeving zal medio 2022 van kracht worden. Knoop: ‘Momenteel is het Ministerie van SZW bezig met een overgangsregeling die het mogelijk maakt om gebruik te maken van oppervlakteluchtvoorziening.’ Het IFV beheert als certificerende instelling voor duikarbeid bij de brandweer sinds 2012 een digitaal duikregister. In het duikregister houdt het IFV voor elke brandweerduiker en duikploegleider o.a. bij voor welke functie en scope hij of zij gecertificeerd is en de geldigheidstermijn van het certificaat. Het IFV implementeert in 2022 een nieuw digitaal duikregister: ‘Register duikarbeid brandweer’, dat aan alle veranderende eisen voldoet.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box