Uit de RCDV-vergadering van april 2023

21 april 2023

Op vrijdag 21 april kwam de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) online samen. Zij spraken tijdens deze digitale vergadering over de toekomst van brandveilig leven, cyberweerbaarheid en kerncijfers brandweer. Een aantal agendapunten op een rij.

Brandveilig leven in de toekomst

Afgelopen jaren is veel landelijk samengewerkt op het gebied van ‘Brandveilig leven’, maar wel met daarbij incidentele en beperkte landelijke capaciteit en middelen. Tijdens de RCDV-vergadering lag de fundamentele vraag voor of er structureel geïnvesteerd moet worden in het landelijke programma. Portefeuillehouder Carolien Angevaren gaf in haar pleidooi duidelijk aan: ‘Het is erg belangrijk dat we met elkaar uitspreken wat we met elkaar willen op dit thema. Dat is echt nodig om stappen te kunnen zetten en dit belangrijke thema, preventie en risicocommunicatie, structureel te organiseren. Je wilt dit samen doen, en niet 25 keer het wiel opnieuw uitvinden.’ De commandanten en directeuren gaven na dit warme pleidooi aan dat de intentie is om dit landelijk meer structureel op te pakken. Het antwoord op de fundamentele vraag óf de RCDV dit in gezamenlijkheid landelijk op wil pakken is dus volmondig ‘ja’. In de volgende vergadering komen de portefeuillehouders terug met een concreet voorstel voor het vervolg.

De intentie is om het programma Brandveilig Leven meer structureel landelijk gezamenlijk op te pakken.

Cyberweerbaarheid

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan het op orde brengen van de basis op het gebied van informatieveiligheid van de veiligheidsregio’s en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Deze fase van het versnellingsplan Informatieveiligheid, zoals vastgelegd in een opdracht van het Veiligheidsberaad in december 2020, is daarmee afgerond. De RCDV kreeg tijdens de vergadering een update over de afronding van deze fase en de komende tussenfase, met daarin een overzicht van de vervolgstappen die genomen worden in het proces naar organisaties die nog beter cyberweerbaar zijn. De raad is zich bewust van de urgentie van dit onderwerp, en geeft het blijvende aandacht.

Haalbaarheidsonderzoek verbreding kerncijfers brandweer

Eerder kwam tijdens de RCDV-vergadering van september al de uitwerking van de informatiebehoefte als input voor het verrijken van de kerndata uit veiligheidsregio’s en brandweer aan bod. De minister heeft intussen toegezegd aan de Tweede Kamer om met een verbeterplan voor brandweerkerndata te komen. Dit plan bestaat uit 3 fasen: huidige data, het haalbaarheidsonderzoek en het realiseren van het verbrede landelijk beeld. Fase twee, een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek is nu gereed en werd besproken in de vergadering. De RCDV sprak tijdens de vergadering waardering uit voor het goede initiatief van de vakraad in dossier.

Uit het onderzoek volgen een aantal vervolgstappen. ‘We buigen ons de komende tijd over een verbetering van het dashboard Kazernes en ontwikkeling van een dashboard Materieel door geautomatiseerde gegevensverwerking vanuit het landelijk beschikbare GMS. Ook gaan we aan de slag met een uitbreiding van het dashboard Personeel met informatie over instroom en uitstroom per repressieve BPV-functie. Met de bestaande data-uitvraag zou inzicht in instroom en uitstroom realiseerbaar moeten zijn. Daarnaast zetten we in op een verbetering van de dataverzameling van PPMO-keuringen. Tenslotte gaan we bezig met een uitbreiding van het dashboard Personeel met repressieve BPV- functies die als rol of taak worden uitgevoerd en met niet-repressieve BPV-functies’, lichtten portefeuillehouders Wim Kleinhuis en Petra de Kam toe.

‘Dit alles zal zorgen voor een beter inzicht in de kerncijfers van de regio’s. Ook zal de vakraad zich uitspreken over hoe wij kijken naar het verzamelen en beschikbaar stellen van kerncijfers over de brandweer en veiligheidsregio’s. Dit is van belang omdat we merken dat er allerlei verwachtingen en verschillende beelden zijn over wat nodig is.’

Reflectie op vergunningverlening bij evenementen

Op 13 maart 2023 bracht de Inspectie Justitie en Veiligheid in het kader van regulier toezicht bericht uit over de Resultaten opvolging aanbevelingen bij vergunningverlening van evenementen aan de veiligheidsregio’s en de VNG. Dit als een vervolg op de in 2008, 2012 en 2016 uitgevoerde onderzoeken door de Inspectie. Namens het Landelijk netwerk evenementencoördinatoren Veiligheidsregio’s, de vakraad Risico- en Crisisbeheersing en de vakraad Brandveiligheid is een gezamenlijke reflectie gegeven op de bevindingen van de Inspectie. Daarin is aangegeven dat de grote lijnen herkenbaar zijn, hoewel het onderzoek niet geheel representatief was.

Eén van de conclusies uit de reflectie is dat er wat betreft de evenementenadvisering door de hulpdiensten goede stappen zijn gezet, maar er toch nog steeds redenen zijn die zorgen voor diversiteit in deze advisering. Hierin onderstreept de vakraad dat er stappen genomen kunnen worden, bijvoorbeeld door de Handreiking Evenementen Veiligheid opnieuw te actualiseren en door aandacht te hebben voor voorlichting voor organisatoren. De reflectie is tijdens de vergadering gedeeld met de commandanten en de directeuren, en daarbij is afgesproken dat de aanbevelingen zo nodig in eigen regio opgepakt worden.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box