Uit de RCDV-vergadering van april 2024

19 april 2024

Er viel veel te bespreken tijdens de RCDV-bijeenkomst op vrijdag 19 april in Veenendaal. De goed gevulde agenda vroeg onder meer aandacht voor vernieuwing van het onderwijsstelsel, ontwikkeling van de meldkamerfunctie en de brandweerzorg van de toekomst. En er was een feestelijke overhandiging van ‘Brandweer op School’, de eerste landelijke leerlijn over brandveilig leven.

Onderwijs Onderweg

Programmadirecteur Frans Schippers kreeg het vertrouwen van de RCDV-leden voor het koersplan ‘Onderwijs Onderweg’. In dat plan staat beschreven hoe de verbetering van het onderwijsstelsel voor brandweer en crisisbeheersing in de komende jaren wordt aangepakt. Het doel van het onderwijsprogramma is een transparant en flexibel onderwijsstelsel dat goed aansluit op de vraag uit de beroepspraktijk. Schippers is blij met de goedkeuring voor het koersplan: “Nu kan een volgende stap gezet worden in het waarmaken van onze ambitie. En dat is praktijkgericht, flexibel en up-to-date onderwijs voor alle brandweer- en crisisprofessionals in de veiligheidsregio’s.”

Zie ook: Koersplan ‘Onderwijs Onderweg’ vastgesteld

Visie op toekomstvaste brandweer

Naast de vernieuwing van het onderwijsstelsel is ook het organiseren van toekomstbestendige brandweerzorg één van de vier Grote Werken. In dat kader wisselde de RCDV van gedachten over ‘een adaptieve brandweer in 2030’, als belangrijk onderdeel daarvan. Een adaptieve brandweer kan wendbaar inspelen op maatschappelijke behoeften en is volledig ingespeeld op aanpassing aan snel veranderende omstandigheden. Dat aanpassingsvermogen moet mogelijk worden gemaakt door vier elementen: variatie in functies en taken, flexibele bezetting en inzet, sturing op dekking, slagkracht en paraatheid en ondersteunen van de aansturing vanuit operationele centra. Vooral de aansturing op afstand leverde nog discussie op. Afgesproken is dat de richting van een adaptieve brandweer wel omarmd wordt, maar dat er in het najaar meer tijd wordt uitgetrokken om in gezamenlijkheid te bepalen hoe dat daadwerkelijk vorm moet krijgen.

Meldkamerfunctie na 2030

Niet alleen de brandweer zal er in de toekomst anders uitzien, maar ook de functie van de meldkamer krijgt, onder invloed van nieuwe communicatietechnologie, artificiële intelligentie (AI) en arbeidsmarktkrapte mogelijk een andere invulling. Daarom werd de RCDV gevraagd om in te stemmen met een denkrichting voor de ontwikkeling van de meldkamer. In die visie op de Meldkamerfunctie is er sprake van een operationeel centrum waar een brandweerexpert meekijkt die de professionals in het veld coacht, instrueert en waar nodig bijstuurt. Deze expert zou volgens deze visie ook input krijgen van het eigen Veiligheidsinformatie knooppunt (VIK). Een VIK is gericht op een informatieverzameling in het kader van brandweerzorg en crisisbeheersing. Waarbij het gaat om zowel het signaleren van zich ontwikkelende incident of crises, de veiligheidssituatie in de regio en het verzamelen van informatie tijdens een crisis of ramp, als om nazorg en evaluatie. Deze geschetste stip op de horizon leidde tot vragen over de gevolgen voor de commandovoering. De leden wilden in dat verband weten of er vanuit het operationeel centrum sturing of ondersteuning geboden wordt. Frans Schippers, die de ontwikkeling van de Meldkamerfunctie onder zijn hoede heeft, beloofde de gewenste nuances aan de visie toe te voegen voordat die naar de bestuurlijke advies commissie gaat.

 

Foto: Annet Hulshof van de veiligheidsregio Drenthe, Bert van Heerik en Vicky Smit van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord overhandigen samen met de werkgroep het leerpakket Brandweer op School aan portefeuillehouder Brandveiligheid Carolien Angevaren.

Brandweer op school

Portefeuillehouder Brandveiligheid Carolien Angevaren kreeg uit handen van de werkgroep ‘Brandweer op School’ de eerste landelijke leerlijn voor het basisonderwijs over brandveilig leven. Sinds 2017 is er hard aan gewerkt, met als resultaat een leerpakket, website en een online platform. De figuurtjes Vlammetje Vuur, Smokey de Rookmelder en Billy Brandkraan leren kinderen op de basisschool alles wat nodig is om brand te voorkomen, maar ook wat ze moeten doen als er toch brand is uitgebroken. Het idee is dat de jeugd de toekomst heeft en dat de kinderen de kennis ook delen met hun ouders en grootouders. Annet Hulshof van de veiligheidsregio Drenthe en lid van de projectgroep, vertelde dat ze al 38 jaar brandlessen geeft op scholen. Ze is heel trots dat dit landelijke lesprogramma er nu is en deed een klemmend beroep op de RCDV om dit in alle veiligheidsregio’s voort te zetten. Het leerpakket wordt de komende tijd nog aangevuld met materiaal over natuurbrandbeheersing en veilige energietransitie.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box