Uit de RCDV-vergadering van juni 2023

16 juni 2023

Op vrijdag 16 juni vergaderde de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) in Veenendaal. Er werd gesproken over onder andere de nieuwe wet Veiligheidsregio’s, de toekomst van de WAS-palen en NL-alert. Ook werd de RCDV bijgepraat over het SEmFire-onderzoek.

Grote werken en samenhang met wetgevingstraject

De afgelopen jaren zijn de veiligheidsregio’s op verschillende terreinen belangrijk geweest, zoals op het gebied van asiel en tijdens de covid-pandemie. Het besef is ontstaan dat, wanneer veel van veiligheidsregio’s gevraagd wordt, dit ook een versterking van de organisatie vraagt. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daar ook extra budget voor beschikbaar gesteld (BDUR). Dat heeft geleid tot een aantal grote ontwikkelambities die we ‘de grote werken’ zijn gaan noemen. Dit gaat onder andere over versterking brandweerzorg, crisisbeheersing en informatievoorziening.

Aan de kant van het ministerie ligt er een contourennota en wordt gewerkt aan een nieuwe wet, waarin diezelfde actielijnen terugkomen, licht portefeuillehouder Wilma Mansveld toe. Zij schetste het proces waar beide bij elkaar komen: verschillende leden van de RCDV werken de komende periode samen met het ministerie aan wetteksten. Daarbij worden de drie hoofdlijnen uitgewerkt in tien deelonderwerpen. Denk aan verbetering crisisonderwijs en de positie en taken van GHOR in het stelsel.

Toekomst van alarmeringssysteem WAS

Portefeuillehouder Diemer Kransen en Christa Monster (namens Ministerie J&V) spreken over de toekomst van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS). De kosten om het systeem operationeel te houden zullen de komende jaren behoorlijk toenemen. Dat, samen met de positieve ontwikkelingen rond NL-alert, werpt de vraag op of WAS in de lucht gehouden moet worden. De vergadering concludeert dat NL-alert sowieso omarmd wordt als waarschuwingssysteem. Niet voor iedere regio geldt dat het uitfaseren van WAS wenselijk is. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met hoogrisico-locaties, kwetsbare doelgroepen of specifieke kenmerken van doelgroepen, zoals veel nationaliteiten (hoe lezen zij de berichten, ontvangen zij ze?). De vergadering verzoekt een derde optie uit te werken, waarbij verschil tussen regio’s wordt geaccepteerd. Dan wordt gekeken of er een alternatief voor WAS kan worden gecreëerd, als aanvulling op NL-alert voor de regio’s waarin dat wenselijk is. Dat zou mogelijk op specifieke plekken kunnen worden toegepast en minder kosten met zich meebrengen.

Vernieuwing van de digitale leeromgeving

Directeur van het NIPV IJle Stelstra spreekt over de nieuwe digitale leeromgeving. Deze moet op 1 juli 2024 volledig operationeel zijn. “We willen een grote stap voorwaarts zetten. Iedereen moet daar de vruchten van kunnen plukken. We staan aan de vooravond van vernieuwing van het onderwijsstelsel. We willen bijvoorbeeld aansluiten bij het regulier onderwijs. Dat betekent dat we ook met onze ELO daar klaar voor zijn. Deze nieuwe Digitale Leer- en Werk Omgeving (DLWO) is gebaseerd op standaard software en bewezen technologie en biedt volop mogelijkheden voor aantrekkelijk digitaal onderwijs.”

Brandveilig leven

In de RCDV-vergadering van 21 april is besloten om het landelijke programma Brandveilig leven een structureler karakter te geven. Afgelopen jaren is veel landelijk samengewerkt op het gebied van publieksvoorlichting, maar wel met incidentele en beperkte landelijke capaciteit en middelen. De vergadering besloot vandaag om dat ook daadwerkelijk te gaan financieren. Het idee is om tot een hernieuwd landelijk programma te komen en om gefaseerd te groeien.

Update SEmFire onderzoek

De Universiteit van Maastricht werkt aan het Sustainable Employability Firefighters (SEmFire)-onderzoek. Professor IJmer Kant gaf namens de universiteit een update.
Het doel is om inzicht te krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren voor duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie in repressieve brandweerfuncties. In het onderzoek worden mensen individueel gevolgd, zodat goed gekeken kan worden of de belasting leidt tot belasting-gevolgen.
Doel van rapportage is een gedetailleerde beschrijving van de ervaren werkbelasting te geven, zowel fysieke, mentale en emotionele belasting als het combineren van werk en privé.
Het onderzoek helpt om loopbaanbeleid te ontwikkelen en past bij andere onderzoeken die gedaan zijn, onder andere van Karin Dangermond (‘Voorbij het stoere imago: de brandweercultuur onderzocht’). Ook geeft het onderzoek de mogelijkheid de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergelijken met andere sectoren.
Het is een langlopend onderzoek waarvan de uiteindelijke resultaten worden verwacht in 2026. Binnenkort worden de eerste deelresultaten gepubliceerd en ook gedeeld met de mensen die hebben meegewerkt hebben aan de interviews.

Afscheid

Tot slot van de vergadering werd afscheid genomen van Edith van der Reijden (commandant/directeur van de veiligheidsregio Zeeland) en Johan van Kastel (directeur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid). Beide ontvingen lovende woorden van voorzitter Tijs van Lieshout.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box