Uit de RCDV-vergadering van november 2022

11 november 2022

Op vrijdag 11 november 2022 was het weer tijd voor een fysieke vergadering van Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio. Een volle agenda met uiteenlopende thema’s zoals de Rijksbrede Veiligheidstrategie, een update over de onderhandelingen van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s WVSV en toekomstbestendige vrijwilligheid. Ook werd er gesproken over de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de asielopvang. Een korte terugblik.

Landelijke richtlijn nazorg geüniformeerde diensten herzien

De herziening van de Richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden is gestart. Deze richtlijn heeft als doel gezondheidsklachten en werkuitval bij mensen in uniform als gevolg van schokkende gebeurtenissen zo veel als mogelijk te voorkomen. De eerste richtlijn is in 2010 ontwikkeld en is toe aan vernieuwing door ontwikkelingen als de veranderende terrorismedreiging en de coronacrisis, waarin we zien dat respect voor autoriteit en ordehandhaving niet vanzelfsprekend is. De richtlijn moet werkgevers handvatten geven voor de invulling van hun wettelijke verantwoordelijkheid. De herziening wordt uitgevoerd door het ARQ Kenniscentrum Impact, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (Taskforce Onze Hulpverlener Veilig), samen met vertegenwoordigers vanuit verschillende geüniformeerde organisaties. De vernieuwde richtlijn moet in 2024 gereed zijn.

Doctrine Brandbestrijding

Tijdens de vergadering is de doctrine Brandbestrijding vastgesteld: de theorie achter het brandweervak die het vakmanschap bij een veilig en effectief brandweeroptreden ondersteunt. Portefeuillehouder Anton Slofstra licht toe: ‘Deze doctrine geeft richting aan hoe we als brandweer omgaan met onze kerntaak brandbestrijding, voornamelijk gericht op gebouwbranden. Afgelopen jaren hebben we veel geleerd uit eigen onderzoeken, incidentonderzoek, internationale contacten en andere vormen van kennisdelen. Deze lessen hebben we nu gebundeld in de doctrine, een waardevol kennisdocument.’ In dit document staan principes en strategische uitgangspunten die ook gebruikt wordt voor andere doctrines in de maak, zoals de doctrine voor natuurbrandbestrijding. De doctrines voor de andere kerntaken, zoals technische hulpverlening, incidentenbestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallenbestrijding, werkt de vakraad Incidentbestrijding in een later stadium verder uit. De doctrine komt zeer binnenkort ook voor alle brandweermensen beschikbaar op deze website.

Vervanging C2000 en NOOVA

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is bezig met de voorbereiding om het huidige C2000 te vervangen. Deze vervanging, vernieuwing en verbetering van de missiekritische communicatievoorziening, inclusief alarmering, vindt plaats onder de werknaam NOOVA. De veiligheidsregio’s dragen bij aan de voorbereiding van dit traject. Portefeuillehouder Arjan Mengerink vertelt: ‘NOOVA kun je zien als de snelweg voor alle toekomstige mobiele applicaties van de veiligheidsregio’s en andere hulpdiensten. Indien nodig kan bij wijze van spreken ‘de linkerbaan van de 3-baans snelweg’ gereserveerd worden voor het communicatieverkeer van de hulpverleners en andere instanties die een rol hebben bij de incident- en crisisbestrijding.’ Tijdens de vergadering werden de commandanten en directeuren hierover bijgepraat.

Bijpraat toekomstbestendige vrijwilligheid

Tijdens de vergadering werden de commandanten en directeuren bijgepraat over de stand van zaken rondom vrijwilligheid (Bouwsteen ‘Verplichtend karakter’) door Roderik Kouwenhoven en Diemer Kransen. Hierbij lichtten zij toe wat, volgens de werk- en stuurgroep voor dit thema, nodig is om vrijwilligheid bij de brandweer toekomstbestendig in te richten en de uitdagingen daarin. Hierbij ging het onder nadere over het onverplicht karakter, belangeloosheid, structuur waarin vrijwilligheid past en de externe gerichtheid (maatschappelijk belang). Dit onderwerp wordt komende maanden verder besproken, onder andere in het Veiligheidsberaad en met de vakorganisaties.

Overige thema’s op de agenda

Daarnaast werd er ook bijgepraat over de wet publieke gezondheid, in de vorm van een presentatie door de directeur en plaatsvervangend directeur van de programmadirectie Pandemische paraatheid. Ook werd kort stilgestaan bij de toekomstverkenning crisisbeheersing die verder besproken gaat worden in januari en de toekomstverkenning brandweer die voor de vergadering in december op de agenda staat.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box