Schuiminzet en alternatieven als bronbestrijding bij brand en IBGS

Het project ‘Schuiminzet en alternatieven als bronbestrijding bij brand en IBGS’ maakt inzichtelijk welke middelen er zijn voor veiligheidsregio’s om incidenten met gevaarlijke stoffen te kunnen blussen en/of afdekken, en op welke wijze kennis en middelen toegankelijk zijn. Door slim gebruik te maken van de aanwezige kennis, middelen en personeel, binnen en buiten de brandweer, levert dit project een bijdrage aan een efficiënte inzet tijdens de bronbestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen.

Doel

Het doel is kennis en middelen bij het afdekken en blussen van incidenten met gevaarlijke stoffen inzichtelijk en toegankelijk te maken, bij de brandweer en externe organisaties. Hierdoor worden kennis en middelen breder inzetbaar. Dit draagt bij aan een efficiënte en veilige inzet van mensen en middelen tijdens het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Incidenten worden met de best beschikbare technieken bestreden, waardoor de burgers beter zijn geholpen. Dit sluit aan bij de hoofddoelstellingen van Brandweer Nederland: minder slachtoffers en minder (milieu)schade.

Wat

Het onderdeel: ‘Schuiminzet en alternatieven als bronbestrijding bij brand en IBGS’ geeft invulling aan de volgende vormen van bijstand bij incidentbestrijding:

  • Advies op afstand
  • Ondersteuning ter plaatse
  • Materieel ter plaatse

Bij een advies hoort de afweging of een schuiminzet de beste optie is bij het bestrijden van het incident.

Hoe

  • Er is een aantal scenario’s uitgewerkt (gebaseerd op de Visie IBGS), waarbij ook het gebruik van fluorhoudend blusschuim is meegenomen.
  • Via de backoffice IBGS kan een advies gevraagd worden, de backoffice kan daarvoor doorverwijzen naar specialisten op het gebied van schuiminzet.
    Het kan zijn dat, naast ‘weten wat de stof is en wat mogelijke afdekmiddelen zijn’, er een vraag blijft bestaan: ‘hoe dan?’ Het is dan van belang om mensen ter plaatse te krijgen die de operationele leiding kunnen adviseren over een aanpak. Deze mensen moeten uitgebreide kennis en ervaring hebben met het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen en het afdekken daarvan. Ook moeten ze in staat zijn om (via de operationele lijn van de brandweer) het COPI te adviseren over de ontwikkeling van het scenario en de eventuele gevolgen van een bepaalde aanpak door de brandweer. Een advies over gebruik van fluorhoudend, dan wel fluorvrij schuim is hier onderdeel van.
  • Mogelijk komt het bij incidentbestrijding aan op de juiste spullen. Het is daarom van belang dat operationele leiding te plaatse (eventueel ondersteund door het advies op afstand, of ter plaatse) eenvoudig kan zien wat er beschikbaar is binnen de brandweer, of daarbuiten als het gaat om materieel. Hiervoor is er een link gelegd met de landelijke Databank.

Stappenplan

Transitie blusschuim brandweer

De standaard is fluorvrij schuim, fluorhoudend schuim alleen bij vooraf bepaalde incidenttypen. Dit stappenplan helpt jou de transitie soepel te laten verlopen. Het is ook een handige check als je al begonnen bent met de transitie.

´Ons projectteam is samengesteld met deelnemers uit verschillende veiligheidsregio’s en de grotere bedrijfsbrandweren. Hierdoor is er veel kennis, kunde en ervaring aanwezig. Gezien de brede milieudiscussie met betrekking tot fluor en de mogelijke vervangingen is het een enorm dynamisch project.´

Cees van Andel
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box