Specialistische en industriële ondersteuning

In de buurt van een klein dorpje bij een spoorwegovergang ontspoord een goederentrein en een aantal wagons met een zeer brandbare en giftige vloeistof scheuren open en vliegen in brand. Een deel van de vloeistof komt in de riolering terecht.
De lokale brandweer heeft veel hulp nodig om de brand te blussen, de riolering schoon te maken en het effectgebied in kaart te krijgen. Ook zullen de vloeistof en de beschadigde wagons opgeruimd moeten worden. Dat vergt een lange inzet in gaspak en met specialistische middelen. Via het landelijk specialisme IBGS wordt de ondersteuning van grote chemische bedrijven aangevraagd.

Doel

Specialistische en industriële ondersteuning richt zich op het organiseren en borgen van bovenregionale, industriële en specialistische ondersteuning door externe partners (overwegend aangewezen bedrijfsbrandweren, conform Wet veiligheidsregio’s art. 31).
Samenwerken leidt tot een professionele inzet van mensen en middelen, zodat de risico’s gereduceerd worden bij incidentbestrijding IBGS op specialistisch niveau.

Waarom

Zoals ook al is aangegeven in het deelproject specialistische IBGS-eenheden, is iedere veiligheidsregio verantwoordelijk (Wet veiligheidsregio’s; art 25) voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen.

Grootschalige complexe incidenten met gevaarlijk stoffen komen relatief weinig voor, maar als ze voorkomen gaan ze de capaciteit van de brandweer vaak snel te boven. Bij deze incidenten kunnen op verzoek van de veiligheidsregio’s kennis, kunde en middelen geleverd worden door externe partners voor de bestrijding van incidenten. Hiermee kan samen met de eenheden van de overheidsbrandweer het incident gestabiliseerd en beheerst worden.

Hoe

Er is een noodnummer gerealiseerd voor een netwerk van specialistische bedrijven in overleg met ProRail, het Platform Industriële Incidentbestrijding* i.o. (PII) en de Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Via dit noodnummer kan kennis ontsloten worden, kan een advies gevraagd worden en kan ondersteuning bij de incidentbestrijding ter plaatse gevraagd worden.

Dit loopt via de Backoffice IBGS die eventueel na een eerste advies kan doorverwijzen naar het noodnummer.

* Platform Industriële Incidentbestrijding is een stichting waarin momenteel een zestal (grotere) artikel 31 bedrijfsbrandweren zijn aangesloten.


Samenwerking van brandweer Zuid-Limburg en eenheden van de bedrijfsbrandweer Sitech is bij incidenten met gevaarlijke stoffen een normaal verschijnsel. Op verzoek van Zuid-Limburg wordt assistentie verleend.

Ook in andere brandweerregio’s met chemieclusters of gespecialiseerde bedrijfsbrandweer zijn er (informele) afspraken. We zouden dit landelijke moeten kunnen regelen, zodat ten tijde van een grootschalig specialistisch incident, indien gewenst, specialisten gewaarschuwd kunnen worden.


Stel een vraag
Sluit stel een vraag box